تبلیغات

مجموعه ابزار های کاربردی وبلاگنویسان

                                                                                    
به روایت توضیحابزار ویرایشگر کد های htmlابزار رمز گذاری و رمزگشایی کدهاابزار تبدیگر کدهای تحت وب به همدیگرکد رنگ ها

به مجموعه ابزار های کاربردی وبلاگنویسان خوش آمدید

پیش از هر چیز شب خوش
از این که از این صفحه بازدید کردید بسیار متشکریم.

مجموعه ابزار های موجود در این سری عبارت اند از:
* ابزار ویرایشگر کد های html
* ابزار رمز گذاری و رمزگشایی کدها
* ابزار تبدیگر کدهای تحت وب به همدیگر
* کد رنگ ها

اگر میخواهید امکاناتی دیگر به این صفحه افزوده شود اینجا را کلیک کنید تا در نسخه های بعدی تغییرات دلخواه شما را اعمال کنیم.
جهت دیدن بخش های دیگر روی منوی های بالا کلیک کنید .

کد مورد نظر خود را اینجا بنویسید:


نتیجه را در اینجا مشاهده کنید:


به منظور قفل کردن کدهای خود،لطفا کد خود رو در کادر زیر قرار دهید و روی دکمه Encode کلیک کنید
   


به منظور باز کردن کدهای خود،کد را در کادر زیر وارد کرده و روی دکمه Decode کلیک کنید
برای نمایش کد اینکد شده باید آنرا در کد زیر در محل مشخص شده جایگزین کنید. (در صورت لزوم محتویات بین تگ اسکریپت را در یک فایل جی اس جداگانه قرار دهید)

                                 
           
   
                 
   
    ©     این ابزار متعلق به این سایت می باشد
   
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                FFFFFF                CCCCCC                999999                666666                333333                000000                FFCC00                FF9900                FF6600                FF3300                                کد رنگ ها
                99CC00                 CC9900                FFCC33                FFCC66                FF9966                FF6633                CC3300                 CC0033
                CCFF00                CCFF33                333300                666600                999900                CCCC00                FFFF00                CC9933                CC6633                330000                660000                990000                CC0000                FF0000                FF3366                FF0033
                99FF00                CCFF66                99CC33                666633                999933                CCCC33                FFFF33                996600                993300                663333                993333                CC3333                FF3333                CC3366                FF6699                FF0066
                66FF00                99FF66                66CC33                669900                999966                CCCC66                FFFF66                996633                663300                996666                CC6666                FF6666                990033                CC3399                FF66CC                FF0099
                33FF00                66FF33                339900                66CC00                99FF33                CCCC99                FFFF99                CC9966                CC6600                CC9999                FF9999                FF3399                CC0066                990066                FF33CC                FF00CC
                00CC00                33CC00                336600                669933                99CC66                CCFF99                FFFFCC                FFCC99                FF9933                FFCCCC                FF99CC                CC6699                993366                660033                CC0099                330033
                33CC33                66CC66                00FF00                33FF33                66FF66                99FF99                CCFFCC                Color Picker                 CC99CC                996699                993399                990099                663366                660066
                006600                336633                009900                339933                669966                99CC99                !BY You                FFCCFF                FF99FF                FF66FF                FF33FF                FF00FF                CC66CC                CC33CC
                003300                00CC33                006633                339966                66CC99                99FFCC                CCFFFF                3399FF                99CCFF                CCCCFF                CC99FF                9966CC                663399                330066                9900CC                CC00CC
                00FF33                33FF66                009933                00CC66                33FF99                99FFFF                99CCCC                0066CC                6699CC                9999FF                9999CC                9933FF                6600CC                660099                CC33FF                CC00FF
                00FF66                66FF99                33CC66                009966                66FFFF                66CCCC                669999                003366                336699                6666FF                6666CC                666699                330099                9933CC                CC66FF                9900FF
                00FF99                66FFCC                33CC99                33FFFF                33CCCC                339999                336666                006699                003399                3333FF                3333CC                333399                333366                6633CC                9966FF                6600FF
                00FFCC                33FFCC                00FFFF                00CCCC                009999                006666                003333                3399CC                3366CC                0000FF                0000CC                000099                000066                000033                6633FF                3300FF
                00CC99                 0099CC                33CCFF                66CCFF                6699FF                3366FF                0033CC                 3300CC
                 00CCFF                0099FF                0066FF                0033FF