تبلیغات
(¯`''•.* نسیم اندیشه *.•''´¯) - دانلود کامل فیلمهای آموزش زبان انگلیسی (سطح 1 - مقدماتی )

 دانلود کامل فیلم های آموزش زبان انگلیسی (سطح 1 - مقدماتی )

منبع: دیدنی ها( علمی آموزشی )
Lesson_1_-_Learn_English_with_Jennifer_-_Greetings.mp4

Lesson_2_-_More_Greetings.mp4

Lesson_3_-_Greetings_Throughout_the_Day.mp4

Lesson_5_-_More_Useful_Expressions.mp4

Lesson_8_-_Writing_the_Alphabet.mp4

Lesson_9_-_Spelling.mp4

Lesson_10_-_Let_s_and_Don_t.mp4

Lesson_14_-_Counting_from_10_to_20.mp4

Lesson_15_-_Counting_from_10_to_100.mp4

Lesson_16_-_Hundred,_Thousand_and_Million.mp4

Lesson_17_-_Present_forms_of_BE_(am,_is,_are).mp4

Lesson_18_-_Subject_Pronouns.mp4

Lesson_19_-_Forming_Sentences_with_BE.mp4

Lesson_20_-_Negative_Forms_of_BE_and_Questions.mp4

Lesson_21_-_Review_of_BE_and_Saying_Good-bye.mp4

Lesson_22_-_The_Weather.mp4

Lesson_23_-_Fruits.mp4

Lesson_24_-_What_s_this.mp4

Lesson_25_-_Articles_(a,_an,_the).mp4

Lesson_26_-_What_are_these.mp4

Lesson_27_-_That,_Those.mp4

Lesson_28_-_Colors.mp4

Lesson_29_-_Do_you_have.mp4

Lesson_30_-_Plural_Nouns.mp4

Lesson_31_-_Irregular_Plural_Nounsr.mp4

Lesson_32_-_Forms_of_HAVE.mp4

Lesson_33-_Negative_Forms_of_HAVE.mp4

Lesson_34_-_Family.mp4

Lesson_35_-_How_old_are_you.mp4

Lesson_36_-_Months_and_Birthdays.mp4

Lesson_37_-_Seasons.mp4

Lesson_38_-_Leap_Year.mp4

Lesson_39_-_Ordinal_Numbers.mp4

Lesson_40_-_Dates.mp4

Lesson_41_-_Days_of_the_Week.mp4

Lesson_42_-_Weekday_and_Weekend.mp4

Lesson_43_-_Questions_About_the_Calendar.mp4

Lesson_44_-_Whose__(my,_your...).mp4

Lesson_45_-_Past_Forms_of_BE_(was,_were).mp4

Lesson_49_-_Verbs_in_the_Simple_Present.mp4

Lesson_50_-_Yes-No_Questions_in_the_Simple_Present.mp4

Lesson_51_-_Question_Words.mp4

Lesson_52_-_Information_(Wh-)_Questions.mp4

Lesson_53_-_The_Kitchen.mp4

Lesson_54_-_In_the_Kitchen.mp4

   Lesson_55_-_The_Living_Room.mp4  

  Lesson_56_-_Pronunciation_of_THE.mp4

Lesson_57_-_Possessive_Pronouns_(mine,_yours...).mp4

Lesson_58_-_Telling_Time.mp4

Lesson_59_-_Daily_Routine.mp4

Lesson_60_-_Present_Progressive_(affirmative).mp4

Lesson_61_-_Present_Progressive_(negative).mp4

Lesson_62_-_Present_Progressive_(questions).mp4

Lesson_63_-_Would_you_like.mp4

Lesson_64_-_Review_of_Questions.mp4

Lesson_65_-_Object_Pronouns.mp4

طبقه بندی: آموزشی،
برچسب ها: دانلود کامل فیلمهای آموزش زبان انگلیسی (سطح 1 - مقدماتی )،

تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1392 | 09:21 ب.ظ | نویسنده : حسین | نظرات