(¯`''•.* نسیم اندیشه *.•''´¯) ************** حسین فاتحی هستم معلم هستم و به کارم عشق می ورزم و تمام تلاشم را برای شکوفایی استعداد های دانش آموزانم خواهم نمود. آرزومندم در روزسئوال در پاسخ به این سئوال كه برای دانش آموزانت چه كردی به فضل خدا بتوانم بگویم : آنچه را می دانستم و می توانستم . ************** کاش می شد دل دیوار پر از پنجره بود و قفس ها همه خالی بودند آسمان آبی بود و نسیم روی آرامش اندیشه ی ما می رقصید http://nasan.mihanblog.com 2019-08-18T22:55:35+01:00 text/html 2016-01-24T19:56:52+01:00 nasan.mihanblog.com حسین پاورپوینت های علوم پایه نهم http://nasan.mihanblog.com/post/568 <div align="center"><div class="printfriendly pf-alignleft"><a href="http://skyoloom.ir/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85/#" rel="nofollow" class="noslimstat"><img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button-both.gif" alt="Print Friendly"></a></div><p><img class="aligncenter" src="http://upir.ir/sh94/javadtaj/oloom9ppt.jpg" alt="" width="80%" height="80%"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-4241"></span></p> <table width="%100" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" colspan="3" height="57"> <h4><img class="alignright" src="http://s2.picofile.com/file/7893467846/name.png" alt="" width="35" height="35">نام فایل:آموزش جامع علوم نهم</h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>مواد و نفش آن در زندگی</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل اول</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/0555151884/f1-oloom9.zip">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>رفتار اتم ها با یکدیگر</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل دوم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/7960887884/oloom2-9.zip">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>محیط بهتر برای زندگی</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل سوم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/9171187884/3.pps" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>حرکت</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل چهارم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://Trainbit.com/files/5040587884/fasl4-9.zip" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>نیرو</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل پنجم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229702942/fasl5_9_.zip.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>فشار</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل ششم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229703768/fasl6_9_.zip.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>ماشین ها</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل هفتم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229704242/fasl7_9_.zip.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>زمین در فضا</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل هشتم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229706418/fasl8_9_.zip.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>زمین ساخت ورقه ای</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل نهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229707934/fasl9_9_.zip.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>آثاری از گذشته زمین</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل دهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229708468/fasl10.ppsx.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>گوناگونی جانداران</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل یازدهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229811926/fasl11_9_.pps.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>دنیای گیاهان</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل دوازدهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229812392/fasl12_9_.pps.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>بی مهرگان</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل سیزدهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8229813542/fasl13_9_.pps.html" target="_blank">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>مهره داران</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل چهاردهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229813934/fasl14_9_.pps.html">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99"> <h4>با هم زیستن</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"> <h4>فصل پانزدهم</h4> </td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"> <h4><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8229814484/fasl15_9_.pps.html">دانلود</a></span></h4> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2016-01-24T19:54:46+01:00 nasan.mihanblog.com حسین آموزش جامع علوم هشتم http://nasan.mihanblog.com/post/567 <div align="center"><p><img class="aligncenter" src="http://upir.ir/937/X-Vector-476-[Converted].png" alt="" width="95%" height="90%"><span id="more-3569"></span></p> <aside class="stb-icon"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/images/info-b.png"></aside> <table width="%100" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" colspan="3" height="57"><img class="alignright" src="http://s2.picofile.com/file/7893467846/name.png" alt="" width="35" height="35">نام فایل:آموزش جامع علوم هشتم</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99">مخلوط و جداسازی آن ها</td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99">فصل اول</td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl1/dastebandif4.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تغییرات شیمیایی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دوم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl2/bakhshe2.html" target="_blank">مشاهده</a></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">از درون اتم چه خبر</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل سوم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl3/atom--fasle3.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تنظیم عصبی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل چهارم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl4/fasl04.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">حواس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پنجم(حواس)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl5/chp05.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">حواس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پنجم(حرکت)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl%205/ensanharkatfasle.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">هورمون</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل ششم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl6/hormon.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">الفبای زیست فناوری</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">هفتم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://upir.ir/93dey/chp07.zip"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تولید مثل</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">هشتم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl8/tolidmesl-8.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">بار الکتریکی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل نهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl9/bareelekteriki-fasle9.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">جریان الکتریکی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل نهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl9/jaryanelekteriki-fasle9.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">مغناطیس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl10/megnetic-fasle10.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">کانی ها</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل یازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl11/kaniha-11.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">سنگ ها</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دوازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl12/fasl12-sang.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">هوازدگی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل سیزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl13/havazadegi-f13.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">نور</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل چهاردهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://www.skyoloom.ir/oloom8/fasl14/fasle14-noor.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">موج</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پانزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl15/fasle15-moj.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2016-01-24T19:53:14+01:00 nasan.mihanblog.com حسین دانلود پاورپوینت های علوم هفتم http://nasan.mihanblog.com/post/566 <div class="art-postcontent clearfix"><div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignleft"><a href="http://skyoloom.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/#" rel="nofollow" class="noslimstat"><img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button-both.gif" alt="Print Friendly"></a></div><p><img class="aligncenter" src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/11/oloom7ppt.jpg" alt="" width="70%" height="70%"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div id="stb-container-1885" class="stb-container-css stb-black-container stb-image-none stb-rtl stb-corners stb-border stb-side-none"><div id="stb-box-1885" class="stb-black_box stb-box"> <p style="text-align: center;">در ادامه مطلب برای شما همکاران محترم و ارجمند و دانش آموزان عزیز محتوای آموزشی علوم هفتم را قرار داده ایم. امید است که مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.</p> </div></div> <p><span id="more-2602"></span> </p><div id="stb-container-2049" class="stb-container-css stb-download-container stb-image-big stb-rtl stb-corners stb-border stb-side-none"><aside class="stb-icon"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/images/download-b.png"></aside><div id="stb-box-2049" class="stb-download_box stb-box"> <table width="%100" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" colspan="3" height="57"><img class="alignright" src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/11/name.png" alt="" width="35" height="35">نام فایل:کتاب ورق زن علوم سال اول متوسطه</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99">فصل اول(تجربه و تفکر)</td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/3396839884/chp01.zip" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2603" src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/3396839884/chp01.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99">حجم فایل: ۶MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل دوم(اندازه گیری)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/7959939884/chp02skyoloom.ir.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/7959939884/chp02skyoloom.ir.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل: ۸MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل سوم(اتم،الفبای مواد)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://trainbit.com/files/0945439884/chp3%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/0945439884/chp3%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل: ۸MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل چهارم(مواد پیرامون ما)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://trainbit.com/files/5230709884/chp_04.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/5230709884/chp_04.zip" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۷MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل پنجم(از معدن تا خانه)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://trainbit.com/files/8755309884/chp_05_%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/8755309884/chp_05_%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل:۱۳MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل ششم(سفر آب روی زمین)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://trainbit.com/files/7337009884/chp06.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://trainbit.com/files/7337009884/chp06.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۱۶MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل هفتم(سفر آب درون زمین)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://Trainbit.com/files/4184669884/chp07%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://Trainbit.com/files/4184669884/chp07%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل:۱۴MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل هشتم(انرژی و تبدیل های آن)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://Trainbit.com/files/5589169884/chp08.ppt%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://Trainbit.com/files/5589169884/chp08.ppt%28skyoloom.ir%29.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۴MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل نهم(منابع انرژی)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://Trainbit.com/files/4952859884/chp09.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://Trainbit.com/files/4952859884/chp09.zip" target="_blank">دانلود فایل</a></span></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل:۱۴MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل دهم(بهینه سازی انرژی)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://Trainbit.com/files/5033259884/chp10.pps" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۹MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل یازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://upir.ir/931/chp11.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/2205687884/11.zip"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۱۱MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل دوازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://upir.ir/931/%D9%81%D8%B5%D9%84-10.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://upir.ir/931/%D9%81%D8%B5%D9%84-10.zip" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل:۱۰MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل سیزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://upir.ir/931/%D9%81%D8%B5%D9%84-13.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/0680687884/%D9%81%D8%B5%D9%84_13.zip"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۷MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">فصل چهاردهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://Trainbit.com/files/0289141884/14.pps" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://Trainbit.com/files/0289141884/14.pps" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">حجم فایل:۸MB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">فصل پانزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://upir.ir/1393.2/15.zip" target="_blank"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/uploads/2013/09/Nuvola_filesystems_folder_download.png" alt="Nuvola_filesystems_folder_download" data-id="2603" width="30" height="30"></a><a href="http://trainbit.com/files/0680687884/%D9%81%D8%B5%D9%84_13.zip"><span style="text-decoration: underline;">دانلود فایل</span><span style="text-decoration: underline;"><br> </span></a></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">حجم فایل:۸پ۶MB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> </div><h2 id="related-posts-via-categories-title">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list"><li><a href="http://skyoloom.ir/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87/" title="آناتومی کلیه">آناتومی کلیه</a></li><li><a href="http://skyoloom.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d9%87/" title="دانلود فیلم آموزشی چرخه آب و آلودگی آبهای زیر زمینی">دانلود فیلم آموزشی چرخه آب و آلودگی آبهای زیر زمینی</a></li><li><a href="http://skyoloom.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1/" title="ساختمان اتمی برخی عناصر">ساختمان اتمی برخی عناصر</a></li><li><a href="http://skyoloom.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d9%86/" title="جزوه جرم و وزن">جزوه جرم و وزن</a></li><li><a href="http://skyoloom.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/" title="آموزش جامع علوم هشتم">آموزش جامع علوم هشتم</a></li></ul></div> text/html 2016-01-24T19:40:41+01:00 nasan.mihanblog.com حسین آموزش جامع علوم هشتم http://nasan.mihanblog.com/post/565 <div class="printfriendly pf-alignleft"><a href="http://skyoloom.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85/#" rel="nofollow" class="noslimstat"><img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-button-both.gif" alt="Print Friendly"></a></div><p><img class="aligncenter" src="http://upir.ir/937/X-Vector-476-[Converted].png" alt="" width="95%" height="90%"><span id="more-3569"></span></p> <aside class="stb-icon"><img src="http://skyoloom.ir/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/images/info-b.png"></aside> <table width="%100" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" colspan="3" height="57"><img class="alignright" src="http://s2.picofile.com/file/7893467846/name.png" alt="" width="35" height="35">نام فایل:آموزش جامع علوم هشتم</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="128" height="45" bgcolor="#99FF99">مخلوط و جداسازی آن ها</td> <td style="text-align: center;" width="124" bgcolor="#99FF99">فصل اول</td> <td style="text-align: center;" width="134" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl1/dastebandif4.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تغییرات شیمیایی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دوم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl2/bakhshe2.html" target="_blank">مشاهده</a></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">از درون اتم چه خبر</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل سوم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl3/atom--fasle3.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تنظیم عصبی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل چهارم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl4/fasl04.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">حواس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پنجم(حواس)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl5/chp05.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">حواس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پنجم(حرکت)</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl%205/ensanharkatfasle.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">هورمون</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل ششم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl6/hormon.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">الفبای زیست فناوری</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">هفتم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://upir.ir/93dey/chp07.zip"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">تولید مثل</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">هشتم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl8/tolidmesl-8.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">بار الکتریکی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل نهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl9/bareelekteriki-fasle9.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">جریان الکتریکی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل نهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl9/jaryanelekteriki-fasle9.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">مغناطیس</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl10/megnetic-fasle10.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">کانی ها</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل یازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl11/kaniha-11.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">سنگ ها</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل دوازدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl12/fasl12-sang.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">هوازدگی</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل سیزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl13/havazadegi-f13.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FFFF">نور</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF">فصل چهاردهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FFFF"><a href="http://www.skyoloom.ir/oloom8/fasl14/fasle14-noor.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" height="39" bgcolor="#99FF99">موج</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99">فصل پانزدهم</td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#99FF99"><a href="http://skyoloom.ir/oloom8/fasl15/fasle15-moj.html"><span style="text-decoration: underline;">مشاهده</span></a></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> text/html 2016-01-24T10:52:40+01:00 nasan.mihanblog.com حسین دانلود جزوه علوم تجربی آقای فریبرز طاهری پایه هفتم http://nasan.mihanblog.com/post/564 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">عنوان :</span> دانلود جزوه علوم تجربی&nbsp; آقای فریبرز طاهری پایه هفتم به</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> همراه پرسش و پاسخ از متن کتاب درسی + سوالات و نکات تکمیلی<br></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: #3366ff;" lang="AR-SA"><span style="color: #0000ff;">فرمت فایل:</span> <span style="color: #000000;">Pdf</span></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: #3366ff;" dir="LTR"><br></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;" dir="LTR">&nbsp;</span></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: #0000ff;" lang="AR-SA">حجم فایل:<span style="color: #000000;"> 2.64 مگابایت<br></span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';" dir="LTR"><span style="color: #0000ff;">مناسب برای: <span style="color: #000000;">دانش آموزان پایه اول(هفتم) دوره اول متوسطه<br></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">برای دریافت سوال بر روی عکس زیر کلیک نمائید</span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center">&nbsp;</p> <div align="center"><a title="دانلود کامل ترین جزوه ای ازعلوم کلاس هفتم" href="http://up.modirkade.ir/up/umzmanagement90/Download_Nemonesoal_Va-Jozve/Rahnamaei/Dovom/olum_7_-_Fariborz_Taheri--Modirkade.IR--.rar" target="_blank"><img title="دانلود کامل ترین جزوه ای ازعلوم کلاس هفتم" src="http://up.modirkade.ir/up/umzmanagement90/Pictures/Author/Jaber/WinRar_Modirkade.IR_.jpg" alt="دانلود کامل ترین جزوه ای ازعلوم کلاس هفتم|Modirkade.IR" width="80" height="84"></a><br><hr><br></div> text/html 2016-01-04T09:31:22+01:00 nasan.mihanblog.com حسین دانلود نسخه کامپیوتر نرم افزار شبکه اجتماعی اینستاگرام Instagram for PC http://nasan.mihanblog.com/post/563 <div id="content"><div align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>دانلود نسخه کامپیوتر نرم افزار شبکه اجتماعی اینستاگرام Instagram for PC</strong></span></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مشاهده و به اشتراک گذاری تصاویر در شبکه اجتماعی اینستاگرام</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.doostiha.ir/1393/07/28/instagram-for-pc.html"><img class="alignnone size-full wp-image-66796" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/10/Instagram-for-PC.jpg" alt="Instagram for PC" width="470" height="600"></a></p> <p style="text-align: justify;">نرم افزار Pixsta v0.2 محصول شرکت Pokki یک برنامه تحت ویندوز هست که به صورت رایگان در آن میتوانید عضو شده و وارد شبکه اجتماعی اینستاگرام شوید و تصاویر دوستان، اشخاص <a href="http://www.doostiha.ir/1393/07/28/instagram-for-pc.html">معروف</a>، هنرمندان، فوتبالیست ها و… را به صورت مستقیم و بدون نیاز به موبایل در آن مشاهده کنید. برای استفاده از این برنامه باید فلش پلیر 12 در سیستم شما نصب <a href="http://www.doostiha.ir/1393/07/28/instagram-for-pc.html">باشد</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-66795"></span></p> <p style="text-align: center;">…</p> <p style="text-align: center;"><strong>[<a href="http://pixsta.com/download" target="_blank" rel="nofollow">دانلود با حجم 781 کیلوبایت</a>]</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>راهنمای استفاده:</strong></span><br> پس از دانلود فایل نصب، منتظر بمانید تا فایل های برنامه دانلود شود. ممکن است موقع نصب از شما برای نصب آخرین فلش پلیر درخواست کند که OK کرده و منتظر بمانید تا فلش پلیر در سیستم شما نصب شود. پس از پایان نصب هر دو برنامه، نرم افزار اجرا شده و مشخصات لاگین کردن را از شما درخواست خواهد کرد که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، میتوانید وارد شبکه اینستاگرام شوید.</p> <p style="text-align: justify;">حجم تقریبی برنامه پس از نصب حدود 50 مگابایت هست که برای اجرا کافیست در نوار ابزار ویندوز که آیکون برنامه در آن قرار میگیرد کلیک کنید.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.doostiha.ir/1393/07/28/instagram-for-pc.html"><img class="alignnone wp-image-66797" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/10/Pokki-Pixta.jpg" alt="Pokki Pixsta" width="472" height="41"></a></p> <br> <p style="text-align: center;"><a href="https://go.ad2up.com/afu.php?id=80945" target="_blank"><img title="دانلود" src="http://img.doostiha.ir/uploads/2014/10/Download.jpg" alt="دانلود" width="468" height="60"></a></p> </div> text/html 2015-12-08T18:38:00+01:00 nasan.mihanblog.com حسین با سپاس از دوستانی که به وبلاگ سر می زنند http://nasan.mihanblog.com/post/562 text/html 2015-11-25T20:27:04+01:00 nasan.mihanblog.com حسین نرم افزار حسابداری مدارس و فایل آموزش آن http://nasan.mihanblog.com/post/561 <div align="center"><img src="http://rozup.ir/up/moalleman/Pictures/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="نرم افزار حسابداری مدارس SchoolAccounting" title="نرم افزار حسابداری مدارس SchoolAccounting" border="0"></div> <p align="center"> سیستم حسابداری مدرسه</p> <p> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> سامانه یکپارچه تحت وب اطلاعات مالی،حسابداری مدارس با هدف نظارت، مدیریت، و کنترل متمرکز بر اطلاعات مالی مدارس از طریق&nbsp; شبکه اینترنت و مانیتورینگ مستمر فرآیندهای مالی مدرسه طراحی شده است<span dir="LTR">که البته کار در مدارس را بسیار تسهیل نموده است..</span></p> <p dir="RTL"> این نرم افزار از ابتدای سال تحصیلی 91-90 در تمام مدارس کشور شروع به کار کرده است و تمامی اسناد مالی مدارس در این نرم افزار ثبت می گردد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="background-color:#00ff00;">دانلود نرم افزار به همراه پاورپوینت های اموزش این نرم اهزار در ادامه مطلب</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong><a href="http://hesab.medu.ir/Downloads/CD_Full_Account_Anbar.rar">دانلود نرم افزار حسابداری</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong style="text-align: center;"><u><span style="font-size: 12px;"><a href="http://hesab.medu.ir/Downloads/Learning.rar">دانلود پاورپوینت های آموزش کار و نصب نرم افزار</a></span></u></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/499.gif"></p> text/html 2015-11-04T10:25:10+01:00 nasan.mihanblog.com حسین راهنمای معلم کتاب آمادگی دفاعی http://nasan.mihanblog.com/post/560 <table style="width: 100%;"><tbody><tr><td class="page_tools" colspan="2" align="right"><a><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/themes/talif_fa/images/email_button.png" alt="" border="0" height="16" width="20"></a></td> </tr> <tr> <td height="5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="page_intro" width="65%"> <table style="width: 500px;" bgcolor="#f1f0de" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cimages%5CStories%5CallThings/text-In-books.jpg" alt=""></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="center" valign="middle" width="35%">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 500px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr bgcolor="#f0bb50"> <td width="34"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=31" alt=""></span></td> <td width="459"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>کد کتاب: <span style="color: #ff00ff;">144<br></span>سال تحصیلی: <span style="color: #00cccc;">94-95<br></span>دوره تحصیلی: <br><span style="color: #ffffff;">دوره اول متوسطه›پایه نهم</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table style="width: 490px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td width="18"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></span></td> <td width="465"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/000-008-C144.pdf" target="_blank">مقدمه -</a> 362 کیلو بایت&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/009-020-C144.pdf" target="_blank">بخش اول</a> - 1.67 مگابایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/021-032-C144.pdf" target="_blank">بخش دوم</a> - 3.04 مگابایت</span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5C033-058-C144.pdf" target="_blank">بخش سوم</a> - 3.43 مگابایت</span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/059-076-C144.pdf" target="_blank">بخش چهارم</a> - 2.43 مگابایت</span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/077-092-C144.pdf" target="_blank">بخش پنجم</a> - 2.26 مگابایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC144/093-112-C144.pdf" target="_blank">بخش ششم</a> - 2.89 مگابایت</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <hr style="height: 1px; border: #e53c7a 1px dashed;" align="right"> <table style="width: 500px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr bgcolor="#ffff66"> <td width="34"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cimages%5CStories%5Cbook/book1H.png" alt=""></span></td> <td width="459"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>کد کتاب: <span style="color: #ff0000;">238</span><br>سال تحصیلی: <span style="color: #339966;">93-94<br></span>دوره تحصیلی: <br><span style="color: #ff0099;">دوره آموزش متوسطه›دروس عمومی سال دوم</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table style="width: 490px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td width="18"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></span></td> <td width="465"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/000-C238.pdf" target="_blank">مقدمه -</a> 710.6 کیلو بایت&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/001-027-C238.pdf" target="_blank">بخش اول</a> - 1.37 مگابایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/028-040-C238.pdf" target="_blank">بخش دوم</a> - 955.1 کیلو بایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/041-057-C238.pdf" target="_blank">بخش سوم</a> - 906.14 کیلو بایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/058-071-C238.pdf" target="_blank">بخش چهارم</a> - 785.95 کیلو بایت</span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/072-093-C238.pdf" target="_blank">بخش پنجم</a> - 1.32 مگابایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC238/094-109-C238.pdf" target="_blank">بخش ششم</a> - 915.71 کیلو بایت<br><br><br><br><br></span><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td class="page_tools" colspan="2" align="right"><a><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/themes/talif_fa/images/email_button.png" alt="" border="0" height="16" width="20"></a></td> </tr> <tr> <td height="5">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="page_intro" width="65%"> <table style="width: 500px;" bgcolor="#f1f0de" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cimages%5CStories%5CallThings/text-TeacherGuides.jpg" alt=""></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="center" valign="middle" width="35%">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 500px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr bgcolor="#fdba2e"> <td width="34"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cimages%5CStories%5Cbook/C98-2.jpg" alt=""></span></td> <td width="459"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>کد کتاب: <span style="color: #ffff99;">372</span><br>سال تحصیلی: <span style="color: #ccffcc;">93-94<br></span>دوره تحصیلی: <br><span style="color: #ffffff;">دوره آموزش متوسطه›دروس عمومی سال دوم</span></strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table style="width: 490px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:&nbsp;</span></td> </tr> <tr> <td width="18"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></span></td> <td width="465"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC372/000-C372.pdf" target="_blank">مقدمه -</a> 466.91 کیلو بایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC372/001-032-C372.pdf" target="_blank">بخش اول</a> - 559.75 کیلو بایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC372/033-068-C372.pdf" target="_blank">بخش دوم</a> - 583.84 کیلو بایت </span></td> </tr> <tr> <td><img src="http://defence-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1" alt=""></td> <td><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><a href="http://defence-dept.talif.sch.ir/%5Cpdf%5CC372/069-096-C372.pdf" target="_blank">بخش سوم</a> - 564.97 کیلو بایت </span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2015-10-20T16:18:12+01:00 nasan.mihanblog.com حسین یاد باد آن روزگاران یاد باد http://nasan.mihanblog.com/post/559 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b><br><img src="http://moallaa.com/wp-content/uploads/2014/01/yad-bad-n-300x135.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>یاد باد آن روزگاران یاد باد<br><font color="#3333FF"><br>یادش بخیر یه زمانی وبلاگ نویسی بین همکاران فرهنگی خوش ذوق چه رونقی داشت <br>با اومدن شبکه های اجتماعی که در گوشی هاسهل الوصول هست اکثر وبلاگ ها به فراموشی سپرده شد</font><br></b></font></div> text/html 2015-05-19T12:54:27+01:00 nasan.mihanblog.com حسین پنج پیشنهاد برای ایجاد یک تصویر ذهنی بهتر http://nasan.mihanblog.com/post/557 <font color="#FF0000"><div class="posttitle" align="center"> <font color="#6600CC" size="3"><b><br> </b></font></div><font color="#6600CC" size="3"><b> </b></font><div class="writer"><font color="#6600CC" size="3"><b>پنج پیشنهاد برای ایجاد یک تصویر ذهنی بهتر</b></font><font size="3"><br><br></font></div><font size="3"> </font><div class="postcontent"><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/369545_GwEO0Xs8.jpg" alt="" height="251" width="300"></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099">۱) دست از مقایسه خود با دیگران بردارید. هیچ کس و مطلقاً هیچ کس نیست که بتواند در شما بودن بهتر از شما باشد!<br>۲) سعی نکنید همه را راضی نگهدارید. وقتی سعی می‏کنیم همه‏ را از خود راضی نگهداریم، در واقع محتاجیم که مورد تأیید آنها قرار بگیریم و این به خاطر آنست که هنوز مورد تأیید خودمان قرار نگرفته‏ایم! راضی نگهداشتن همه آدم‏ها غیر ممکن است. عزت‏ نفس را نمی‏توان از دیگران بدست آورد، اصولاً ارزشی که به تأیید دیگران وابسته باشد، ارزش محسوب نمی‏شود. نیاز به تأیید دیگران ‏مثل این است که بگوئیم من به تأیید شما بیشتر اهمیت می‏دهم تا به‏ نظری که خودم درباره خودم دارم! بیل گازبی کمدین مشهور در اینباره می‏گوید: تلاش برای ‏خوشنودسازی همه آدم‏ها، کلید همه شکستهاست!<br>۳) دست از ملامت دیگران بردارید.<br>۴) مسئولیت زندگی را بگردن بگیرید.<br>۵) با خود منطقی باشید. زندگی همین است که هست! جدی‏نگرفتن بیش از اندازه زندگی و خندیدن گاه و بیگاه به خویشتن ویژگی ‏مهمی است. منظورم را که می‏فهمید! زندگی کنیم یا فقط زنده باشیم</font></p> </div></font> text/html 2015-05-17T14:01:20+01:00 nasan.mihanblog.com حسین نکات آرامش بخش http://nasan.mihanblog.com/post/558 <b><font color="#6600CC"><font color="#FF0000">نکات آرامش بخش</font><br><br>عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.<br><br> آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.<br> <br> تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.<br> <br> دشوارترین قدم، همان قدم اول است.<br> <br> آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.<br> <br> همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.<br> <br> در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.<br> <br> امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست. ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.<br> <br> افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.<br> <br> پیش از آنکه پاسخی بدهی با 1 نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر مشاوره داشته باش.<br> <br> کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.<br> <br> کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.<br> <br> انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.<br> <br> هر کس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود.<br> <br> کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند، دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می کنند.<br> <br> کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد.<br> <br> کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.<br> <br> بهتر است دوباره سوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی.<br> <br> هرگاه مشکلی را مطرح می کنید، برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید.<br> <br> آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید.<br> <br> اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید.<br> <br> &nbsp;تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.<br> <br> درباره درخت، براساس میوه اش قضاوت کنید، نه براساس برگهایش.<br> <br> انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است.<br> <br> کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است.<br> <br> اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت. اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم... </font></b> text/html 2015-05-16T12:50:43+01:00 nasan.mihanblog.com حسین ✔تصویر ذهنی از خویشتن http://nasan.mihanblog.com/post/556 <font color="#009900" size="2"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1391/09/4914953128188218686016521716924123102155.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>✔تصویر ذهنی از خویشتن</font><font size="2"><br> <br> <font color="#CC6600">منشا تمام افکار و حرکات ما چگونه دیدن خویشتن است. <br> بنابراین تصویر ذهنی ما تعیین می‌کند که – دنیا را تا چه اندازه دوست داریم<br> و چقدر مایل به زندگی در آن هستیم- <br> دقیقا چه اندازه در زندگی موفق خواهیم بود.<br> اولین گام بسوی یک پیشرفت گسترده برای کسب نتایج مطلوب، <br> تغییر نوع تفکر و بیان ما در رابطه با خویشتن است. <br> خود محور بودن و خود دوست‌داری دو مقوله جداگانه‌اند. <br> معنی خود دوست‌داری سالم اینست که ما اصراری برای توجیه خود و دیگران نداشته باشیم ما باید بتوانیم از انجام هر کاری که به کیفیت و زیبایی زندگی‌مان می‌افزاید احساس راحتی کنیم. مردم موفق همیشه از واژه‌های تشکر‌آمیز <br> استفاده می‌کنند زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که باید قدر ارزش‌های خود را بدانند. دیگران با ما همان رفتاری را دارند که ما با خود داریم.</font><br> <br> <font color="#333399">↩عبارت تاکیدی:↪</font><br> <font color="#009900">من آسوده خاطرم و از زندگی لذت می برم!</font><br> <font color="#3333FF">❤خدایا شکرت...❤ </font></font> text/html 2015-05-16T12:46:15+01:00 nasan.mihanblog.com حسین وما... http://nasan.mihanblog.com/post/555 <div align="center"><font color="#3366FF" size="3"><b><img src="http://ryanjferrier.com/wp-content/uploads/2012/06/road-to-success1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>سه دسته از مردم هیچ وقت از نظر اقتصادی پیشرفت نمیکنند: </b></font><br><br><font size="3"><b>1.کسانی که برای خرید اتومبیل وام میگیرند. </b></font><br><font size="3"><b>2.کسانی که خرید منزل مسکونی را بر راه انداختن کسب و کار ترجیح میدهند.</b></font><br><font size="3"><b>&nbsp;3.کسانی که از رفیقشان انتظاری بیش از رفاقت دارند.</b></font><br><br><font color="#CC0000" size="3"><b>&nbsp;( استیو جابز) مدیر اپل <br><br>وما ......<br></b></font></div> text/html 2015-04-27T05:17:29+01:00 nasan.mihanblog.com حسین ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم http://nasan.mihanblog.com/post/553 <div align="center"><img src="http://www.smi-edu.com/images/akhbar/cartoon1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="366" hspace="0" vspace="0" width="525"><br><br><br><br><br><p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;در آستانه هفته معلم و با وجود جو ملتهب و اعتراضی&nbsp; که در میان فرهنگیان و معلمان در جهت درخواست های صنفیشان به وجود آمده است اقدام روزنامه همشهری باعث جریحه دار شدن احساسات معلمان&nbsp; شده است، این گونه اقدامات با چه توجیه عقلانی و یا منطقی صورت می گیرد ؟<br></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>آیا این گونه حرکات در جهت همدلی و هم زبانی است ؟</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>چرا جرایدی که می بایست حامی ارتقای وضعیت فرهنگ آموزش کشور باشند برای خوشایند دیگری&nbsp; دست به تخریب پایه های فرهنگ کشور می زنند ؟<br></strong></p><br></div> text/html 2015-04-18T10:53:14+01:00 nasan.mihanblog.com حسین همیشه راهی وجود دارد http://nasan.mihanblog.com/post/552 <br><div align="center"><font color="#6600CC"><b><strong><span style="font-family: arial;"><font style="font-size:x-large">زندگی کنید و لبخند بزنید به خاطر آنهایی که از نفستان آرام میگیرند و به امیدتان زنده هستند و با یادتان خاطره می سازند. <br> <br> <br>نمیدانم در زندگیتان بهترین چگونه معنا می شود........ <br> <br> <br>من همان بهترین را در زیباترین فصل سال برایتان آرزو دارم.<br><br></font></span></strong><img src="http://www.axgig.com/images/83992133215559146775.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="392" hspace="0" vspace="0" width="392"><br></b></font></div> text/html 2015-04-16T04:22:11+01:00 nasan.mihanblog.com حسین از پشت کوه آمده ام ... http://nasan.mihanblog.com/post/550 <br> <div class="postbody"><div align="center"><img src="http://www.morahem.com/majale/wp-content/uploads/2013/02/%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <p align="center"><a href="http://alipooraramesh.blogfa.com/alipooraramesh.blogfa.com/" target="_blank"><strong><span style="font-size: medium;"></span></strong></a><font color="#6600CC"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font color="#6600CC"><strong><a href="http://alipooraramesh.blogfa.com/alipooraramesh.blogfa.com/" target="_blank"><strong><span style="font-size: medium;"></span></strong></a><a href="http://nasan.mihanblog.com/" target="" title=""> </a></strong></font></p><p align="center"><font color="#6600CC"><b>آری از پشت کوه آمده ام...<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟!<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> برای عشق خیانت کرد<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> می گویند: از پشت کوه آمده!<br></b></font> <font color="#6600CC"><b><br> ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!<br></b></font> <font color="#6600CC"><strong><br> استاد محمد بهمن بیگی. <br></strong></font></p><p align="center"><strong><a href="http://nasan.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a></strong></p></div> text/html 2015-04-09T13:13:23+01:00 nasan.mihanblog.com حسین نشان مهربانی ؟ http://nasan.mihanblog.com/post/549 <center></center><div align="center"><img src="http://img1.tebyan.net/Big/1391/12/203182581161611411421635320629402301613374.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="202" hspace="0" vspace="0" width="361"><br><br><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAgQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D131191%26wPicID%3D72903&amp;ei=fH4mVaf6FZbfsAS-joHABg&amp;psig=AFQjCNHHX4Kv9n3qoZw63E4pG59E44wLyg&amp;ust=1428672508418533" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://axgig.com/images/41064947127937514460.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="237" hspace="0" vspace="0" width="359"></div><p style="text-align: center;"><img src="آهنگ حمید عسکری به نام نشان مهربانی" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> <span style="color: #2e8fe9;"><strong><img src="http://tribuneazad.ir/wp-content/uploads/100822163274.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="357"></strong></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://nasan.mihanblog.com/" target="" title=""><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #000000;"></span></span></span></a><a href="http://www.alipooraramesh.blogfa.com/"><span style="font-size: large;"></span></a></p><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>اگر روزی...محبت کردی بی منت! ...<br><br>لذت بردی بی گناه! ...<br><br>بخشیدی بدون شرط! ...<br><br><br>بدان که آن روز واقعا زندگی کرده ای!! <br></b></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: #2e8fe9;"><strong><a href="http://dl.musicfa.ir/Music/Hamid-Askari/Hamid%20Askari%20-%20Neshane%20Mehrabani%20-%20%5BMusicFa.Ir%5D%20%28320%29.mp3" target="" title="">دانلود&nbsp; و پخش آهنگ نشان مهربانی از حمید عسکری</a></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #2e8fe9;"><strong></strong></span><br> <span style="color: #0000ff;">این آهنگ <strong>تیتراژ برنامه نشان مهربانی</strong> می باشد</span></p> <p>&nbsp;<br> <span id="more-1585"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #e94f2e;"><strong>متن آهنگ حمید عسکری – نشان مهربانی</strong></span><br> &nbsp;<br> مثه شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی<br> همه چی خوبه اگه تو همه چیو خوب ببینی<br> جوری زندگی کن که بشه از تو یه نماد عاشقی ساخت<br> که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت<br> مثله بارون مهربون باش همه چترا به تنت شن<br> تا یه دنیا بی قراره لحظه ی اومدنت شن<br> مثله اون جزیره ای که تو طوفانه همیشه<br> که نشسته توی دریا ولی هیچوقت غرق نمیشه</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">♫♫♫♫♫♫</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">تویه ذره آسمون چی ؟ آدما پرنده میشن<br> بذا آدمای دنیا آدمای بهتری شن<br> واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش<br> بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش<br> مثله بارون مهربون باش همه چترا به تنت شن<br> تا یه دنیا بی قراره لحظه ی اومدنت شن<br> مثله اون جزیره ای که تو طوفانه همیشه<br> که نشسته توی دریا ولی هیچوقت غرق نمیشه</p> <p>&nbsp;</p><br><p><br> &nbsp;</p> <div class="box-downloads"><span class="icon-cloud-download"></span>&nbsp;</div> <ul><li><a href="http://dl.musicfa.ir/Music/Hamid-Askari/Hamid%20Askari%20-%20Neshane%20Mehrabani%20-%20%5bMusicFa.Ir%5d%20%28320%29.mp3">جهت دانلود و پخش آهنگ کلیک کنید</a> <p> </p></li></ul> text/html 2015-04-04T04:47:31+01:00 nasan.mihanblog.com حسین چه وقت باید احساس بزرگی کرد؟ http://nasan.mihanblog.com/post/551 <div align="center"><br><img src="http://birangi.net/images/miirrorrr.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font color="#009900"><b>چه وقت باید احساس بزرگی کرد؟ <br><br>&nbsp;<br>هرگاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند، خوشحال شدیم. <br><br>هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران، از حق خود گذشتیم. <br><br>هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند،هدیه دادیم. <br><br>هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود. <br><br>هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. <br><br>هرگاه به بهانه ی عشق،از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم. <br><br>هرگاه اولین اندیشه ی ما برای رویارویی با دشمن،انتقام نبود. <br><br>هرگاه دانستیم عزیزخدا نخواهیم شد،مگرزمانیکه وجودمان،آرام بخش دیگران باشد. <br><br>هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود. <br><br>هرگاه همه چیز بودیم و گفتیم هیچ چیز نیستیم. <br><br>آری بزرگ بودن اسلوب دارد. <br><br>هر کسی را بزرگ ننامیم وتلاش کنیم برای بزرگ شدن.</b></font><br></div> text/html 2015-03-18T05:07:03+01:00 nasan.mihanblog.com حسین روابط انسان ها ؟ http://nasan.mihanblog.com/post/548 <div align="center"><img src="http://dl.topnaz.com/2013/02/image-beautiful-sentence-life7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>